Καταστατικόν
Αρθρον 1

Η Επωνυμία του Συνδέσμου θα είναι “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ”, ακολούθως αναφερόμενος ως ο
“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ” που αποδίδεται στην Αγγλική ως CYPRUS CLEARING & FORWARDING AGENTS ASSOCIATION

 

ΕΔΡΑ
Αρθρον 2

Η εγγεγραμμένη έδρα του Συνδέσμου είναι στη Λεμεσό, Αγίου Ανδρέου 339, 2ος όροφος ή στα εκάστοτε Γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου όπου θα λαμβάνουν χώρα οι Συνεδριάσεις και οι Συνελεύσεις για τη διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου και όπου θα απευθύνονται όλες οι προς το Σύνδεσμο ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις.

ΣΚΟΠΟΙ
Αρθρον 3

Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

α)Η προστασία και προώθηση των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου και η εξασφάλιση της μεταξύ τους συνεργασίας.
β)Η δια συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών ή δια  διαιτησίας ή δια οιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και εργοδοτουμένων τους.
γ)Η βελτίωση των συνθηκών και όρων εξάσκησης των επαγγελμάτων των Τελωνειακών Πρακτόρων και Διεθνών Διαμεταφορέων.
δ)Ο καθορισμός των δικαιωμάτων και ελάχιστου ορίου αμοιβής για τις παρεχόμενες από τα μέλη του Συνδέσμου υπηρεσίες.
ε)Η προάσπιση της τιμής και αξιοπρέπειας των μελών.
στ)Η επιδίωξη της βελτίωσης των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν ή   επηρεάζουν τα επαγγέλματα και άλλα συναφή προς τούτο ζητήματα.
ζ)Η παροχή προς τα μέλη, επιδομάτων σε περίπτωση ασθένειας, δυστυχήματος, γήρατος, ανεργείας, ενδείας, επαγγελματικών διαφορών ως και βοηθημάτων  στους εξαρτώμενους αποθανόντων μελών του Συνδέσμου.        
η)Γενικά η με οιονδήποτε τρόπο προαγωγή, υλικά, κοινωνικά, μορφωτικά και επαγγελματικά της θέσης και της ευημερίας των μελών του Συνδέσμου.
θ)Η εκπροσώπηση για κάθε ζήτημα ή πρόβλημα το οποίο επηρεάζει τα επαγγέλματα τους.
ι)Η συνεργασία με οιονδήποτε άλλο Σύνδεσμο, Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία που έχει όμοιους ή ανάλογους σκοπούς με αυτούς του Συνδέσμου.
κ)Η ίδρυση ταμείου για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.
λ)Η δημιουργία Ειδικού Ταμείου Προνοίας ή Συντάξεως ή παρόμοιου τύπου ταμείου.
μ)Η αγορά, απόκτηση, ενοικίαση και πώληση κινητής ή ακίνητης περιουσίας για τους σκοπούς του Συνδέσμου.
ν)Η σύναψη δανείων και η επιβάρυνση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου για  επίτευξη των σκοπών του.

ΕΚΛΕΞΙΜΟΤΗΣ / ΜΕΛΗ
Αρθρον 4

1.         Ο Σύνδεσμος συνιστάται από δύο επαγγελματικούς κλάδους:
            (α) τον κλάδο των Τελωνειακών Πρακτόρων και (β)  τον Κλάδο των Διεθνών Διαμεταφορέων, όπως αναλυτικά καθορίζεται     στο καταστατικό αυτό.                                               
Α.        Τελωνειακοί Πράκτορες:
            Στον κλάδο των Τελωνειακών Πρακτόρων δύναται να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο κατέχει άδεια Τελωνειακού Πράκτορα και ασκεί το επάγγελμα του εργοδότου Τελωνειακού Πράκτορα, με την επιφύλαξη του Αρθρου 3 (α,β).

 1. Το πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει μέλος του Συνδέσμου θα υποβάλει  στο Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου Τελωνειακών Πρακτόρων γραπτή αίτηση υποστηριζόμενη από δύο (2) τακτοποιημένων με όλες τις υποχρεώσεις των προς το  Σύνδεσμο μελών. Η αίτηση θα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου και εάν υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των μελών του θα θεωρείται ως εγκριθείσα.

Β.        Διεθνείς Διαμεταφορείς Κύπρου
Στον κλάδο των Διεθνών Διαμεταφορέων δύναται να εγγραφεί.

 1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου το κύριο και βασικό επάγγελμα είναι του Εργοδότου Διεθνούς Διαμεταφορέα στην Κύπρο και το οποίο:- (α)       Διατηρεί κατάλληλο γραφείο πλήρως εξοπλισμένο και κατάλληλα επανδρωμένο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του Διεθνούς Διαμεταφορέα.
  (β)       Αντιπροσωπεύει και έχει συναλλαγές με δύο (2) τουλάχιστον διαμεταφορείς του εξωτερικού.
  (γ)        Δεν έχει κυρηχθεί είς πτώχευσιν ή διάλυσιν.
  (δ)       Εχει επαρκείς γνώσεις για τις Διεθνείς Μεταφορές και πρακτική, αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος του.
 1. Το πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει μέλος του Συνδέσμου, θα υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου γραπτή αίτηση υποστηριζόμενη από δύο (2) τακτοποιημένων με όλες τα υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο μελών του κλάδου.  Η αίτηση θα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου και αν υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των μελών του θα θεωρείται ως εγκριθείσα.
 2. (α) Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου θα αποτελούν, μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταστατκού, αυτομάτως και αυτοδικαίως μέλη ενός ή αμφοτέρων των κλάδων του Συνδέσμου.

(β)  Εντός δύο (2) μηνών θα δηλώσουν εγγράφως προς τον Γραμματέα, τον κλάδο ή κλάδους που επιθυμούν να ανήκουν.

ΠΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Αρθρον 5

Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής φυσικού προσώπου εκ Λ.Κ. 50 και του νομικού προσώπου εκ Λ.Κ. 100  πληρωτέο άμα τη εγγραφή του.
 2. Η από το Εκτελεστικό Συμβούλιο καθορισθείσα ετήσια συνδρομή εκ Λ.Κ……….. πληρωτέα από κάθε μέλος την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

      3.        Δωρεές, συνεισφορές, κληροδοτήματα, έρανοι και οιονδήποτε άλλο εισόδημα νομίμως περιερχόμενο  στο Σύνδεσμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Αρθρον 6

α)Τα μέλη οφείλουν να ακολουθούν και να σέβονται το καταστατικό και τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των κλάδων που ανήκουν, του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και των Γενικών Συνελεύσεων.
β)Ολα τα μέλη είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τα χρέη και υποχρεώσεις του Συνδέσμου.
γ) Το κάθε μέλος δύναται να υποβάλει γραπτώς οποιαδήποτε εισήγηση ή παράπονο προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο σε σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου και τη διαχείριση των υποθέσεων του.
δ)Κανένα μέλος θα δικαιούται, χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του κλάδου στο οποίο ανήκει, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες οιουδήποτε προσώπου το οποίο απεργεί εναντίον μέλους του Συνδέσμου ή το οποίο εκδιώχθηκε κατόπιν ανταπεργίας (λοκ-άουτ) από την εργασία άλλου μέλους του Συνδέσμου.
ε)Μέλος το οποίο καθυστερεί τη συνδρομή του για ένα μήνα θα ειδοποιείται με συστημένη επιστολή από τον Γραμματέα να την εξοφλήσει εντός ενός μηνός. Αν δε παραλείψει να την πληρώσει θα αποβάλλεται.  Εάν το αποβληθέν μέλος θελήσει αργότερα να γίνει μέλος του Συνδέσμου, θα υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί και αν η αίτηση του εγκριθεί θα καταβάλει νέο δικαίωμα εγγραφής.
στ)Μέλος το οποίο επιθυμεί να παραιτηθεί θα υποβάλει την παραίτηση του γραπτώς πρός το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά δεν θα απαλλάττεται της υποχρέωσης του σε σχέση με τις συνδρομές του έτους εντός του οποίου υπέβαλε την παραίτηση του.  Το μέλος αυτό μπορεί να επανεγγραφεί στο Σύνδεσμο, εφόσον  εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τον Σύνδεσμο και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν καταστατικό για την εγγραφή μελών.
ζ)Μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του καταστατικού του Συνδέσμου ή προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή προς τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των κλάδων και του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ή το οποίον ενεργεί σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Συνδέσμου θα υπόκειται σε πειθαρχικές ποινές, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου στο οποίο ανήκει δύναται να του επιβάλει  αφού εξετάσει τη διαγωγή του και αφού του δώσει κάθε λογική ευκαιρία για να απολογηθεί. 

Οι πειθαρχικές ποινές τις οποίες τα Διοικητικά Συμβούλια των κλάδων του Συνδέσμου μπορούν να επιβάλουν είναι οι ακόλουθες:-
α)Γραπτή παρατήρηση ή επίπληξη.
β)Πρόστιμο μέχρι Λ.Κ. 500.
γ)Προσωρινή αποβολή μέχρι 6 μηνών.
δ)Αποβολή δια παντός.  Η ποινή της δια παντός αποβολής δέον να εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση του κλάδου στον οποίο ανήκει το αποβληθέν μέλος.
θ)Μέλος το οποίο πιστεύει ότι έχει αδικηθεί από οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να υποβάλει έφεση προς τη Γενική Συνέλευση του κλάδου στον οποίο ανήκει, της οποίας απόφαση θα είναι τελεσίδικη.
ι)Με την εγγραφή τους τα νέα μέλη του Συνδέσμου θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη  του Ταμείου Προνοίας του Συνδέσμου.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Αρθρον 7
Ο Σύνδεσμος θα παρέχει εις τα μέλη του τα πιο κάτω:
α)  Επαγγελματικά Ωφελήματα:       ήτοι επιδόματα σε περίπτωση επαγγελματιών διαφορών, νομική συμβουλή και βοήθεια οποτεδήποτε είναι αναγκαία, σε σχέση με τις εργασίες τους.

  1. Το ποσό επιδόματος σε περίπτωση διαφορών θα καθορίζεται από το Συμβούλιο και θα πληρώνεται σε οποιοδήποτε μέλος το οποίο κλήθηκε από το Δ.Σ. να εφαρμόσει λοκ-άουτ ή που υπέστη απεργία από τους εργοδοτούμενους του διαρκούσης μιας διαφωνίας μεταξύ των εν λόγω εργατών και του Συνδέσμου.  Μέλη τα οποία ερφαρμόζουν λοκ-άουτ χωρίς την εξουσιοδότηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι δυνατό να χάνουν το επίδομα αυτό.
  2. Νομική Συμβουλή και βοήθεια θα παρέχεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο οποτεδήποτε θεωρείται αναγκαίο, σε οποιοδήποτε μέλος το οποίο δεν καθυστερεί τις συνδρομές του ή άλλες υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσμο, για ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εργασία του.

β)  Ωφελήματα Προνοίας:      δηλαδή επιδόματα σε περίπτωση ασθένειας, δυστυχήματος, ανεργείας και ενδείας.  Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος θα υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο  το οποίο αφού πεισθεί ότι ο αιτητής χρειάζεται  βοήθεια, θα παρέχει στη διάρκεια της ασθένειας του και σε άλλες περιπτώσεις, για όση περίοδο θεωρήσει αναγκαίο.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αρθρον 8
Τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:- 
α)         Την πληρωμή των εξόδων διαχείρισης περιλαμβανομένων και των εξόδων ελέγχου των λογαριασμών.

β)         Την αγωγή ή υπεράσπιση οιασδήποτε νομικής διαδικασίας η οποία αφορά το Σύνδεσμο ή οποιοδήποτε μέλος του, όταν η αγωγή αυτή ή υπεράσπιση γίνεται προς εξόφληση ή προστασία των δικαιωμάτων αυτού ή οιωνδήποτε δικαιωμάτων των εργατών ή υπαλλήλων του.
γ)         Την επίλυση επαγγελματικών διαφορών μεταξύ των μελών του.
δ)         την αποζημίωση μελών για απώλεια ημερομισθίων η οποία προέκυψε από επαγγελματικές διαφορές.
ε)         Επιδόματα σε μέλη ή σε εξαρτώμενους τους λόγω θανάτου, γήρατος, ασθενείας, δυστυχήματος ή ανεργείας των μελών αυτών.
στ)       Την αγορά ή ενοικίαση οιουδήποτε κτιρίου ή γης για τους σκοπούς του Συνδέσμου.
ζ)         Συνδρομές ή άλλες εισφορές σε φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα ή Οργανισμούς.
η)         Εισφορές σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο Σύνδεσμο όταν αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.
θ)         Νομική συμβουλή για εξασφάλιση ή προστασία δικαιωμάτων των μελών του Συνδέσμου.
ι)          Επιδόματα σε μέλη σε περίπτωση που έχουν ανάγκη.
κ)         Κοινωνικές ασφαλίσεις, ιατρική βοήθεια και την προμήθεια φαρμακευτικών εφοδίων και φαρμάκων στα μέλη ή τους εξαρτωμένους τους.
λ)         Εκπαιδευτική, μορφωτική και επαγγελματική κατάρτιση των μελών.
μ)         Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων, χορών, αθλοπαιδιών ή εκδρομών.
ν)         Αγορά βιβλίων, εφημερίδων και άλλων εντύπων και η συντήρηση αναγνωστηρίου προς χρήση των μελών.
ξ)         Εκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία οιουδήποτε βιβλίου, εφημερίδας ή άλλου περιοδικού, δελτίου ή φυλλαδίου ή άλλου εντύπου για την προώθηση των σκοπών του όπως καθορίζεται από τον περί Συντεχνιών Νόμο.
ο)         Για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό.
Νοείται ότι για πληρωμές πέραν των Λ.Κ. 5000 απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης κάθε κλάδου, εξαιρέσει των πληρωμών οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 9(α), 9(γ) και 9(κ) για τις οποίες γίνεται ειδική πρόνοια στο παρόν καταστατικόν.


ΕΠΕΝΔΥΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αρθρον 9
α)         Τα κεφάλαια του Συνδέσμου τα οποία δεν απαιτούνται άμεσα για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου μπορούν να επενδυθούν σε  χρεόγραφα εκδιδόμενα από την Κυπριακή Δημοκρατία ή σε καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην οποία χορηγήθηκε άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε οιαδήποτε Συνεργατική Εταιρεία ή Συνεργατικό Ταμιευτήριο εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
β)         Ο Σύνδεσμος, εκτός αν προβλέπεται ειδικά στο παρόν καταστατικό, δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εκ των Προέδρου, του Αντιπροέδρου και Ταμία οι οποίοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο ή άλλα πρόσωπα να ενεργούν για λογαριασμό τους.
γ)         Τα κεφάλαια και η περιουσία του Συνδέσμου θα είναι εγγεγραμμένα στο όνομα του και θα τελεί υπό τον έλεγχο και ευθύνη του Εκτελεστικού Συμβουλίου για επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου και εξυπηρέτηση των μελών του.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Αρθρον 10
Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

1.Τακτική Γενική Συνέλευσις
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των κλάδων συγκροτείται μια φορά το έτος σε τόπο, ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το Δ.Σ. εκάστου κλάδου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συγκροτείται μια φορά τη διετία σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζει το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
Η ημερήσια διάταξις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:
α)         Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επι των πεπραγμένων για την προηγούμενη περίοδο.
β)         Υποβολή εξηλεγμένων λογαριασμών από  τον Ταμία.
γ)         Εκλογή Προέδρου βάσει του άρθρου 19.
δ)         Εκλογή ελεγκτού.
στ)       Διάφορα.

2. Εκτακτη Γενική Συνέλευση
α)Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκροτούνται όταν τούτο θεωρήση αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το 1/3 των τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου, γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου θα καθορίζουν το θέμα και τους λόγους της σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
β)Tο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Εκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από γραπτή αίτηση των μελών, όπως προνοείται ανωτέρω, εντός δέκα (10) ημερών αφού λάβει τη γραπτή αίτηση.
γ)Για κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδεται προς όλα τα μέλη τουλάχιστον 8 ημέρες προειδοποίηση δια την αναρτήσεως αγγελίας σε περίοπτο μέρος του οικήματος του Συνδέσμου και της αποστολής σχετικής πρόσκλησης προς κάθε μέλος μέσω του ταχυδρομείου.  Επι της αγγελίας και της σχετικής πρόσκλησης δέον να αναφέρονται σαφώς η ημερομηνία, η ώρα, η ημερήσια διάταξη και ο τρόπος της Συνέλευσης.
 δ)Η Γενική Συνέλευση θα θεωρείται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται σε αυτή το ήμισυ πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών εκάστου Κλάδου.
ε)Δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση θα έχει κάθε μέλος που έχει τακτοποιημένη τη συνδρομή του προς τον Σύνδεσμο.
στ)Αν μέσα σε 30 λεπτά από την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ώρα δεν σχηματισθεί απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά οπότε παρευρισκομένων του 1/3 των τακτοποιημένων μελών του κλάδου αποτελούν απαρτία.  Αν και πάλι δεν σχηματισθεί απαρτία η Συνέλευση αναβάλλεται για την ιδία ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας οπότε οι παρευρισκομένοι σχηματίζουν απαρτίαν.  Νοείται ότι αν η Συνέλευση συνεκλήθηκε κατόπιν αιτήσεως του 1/3 των μελών αυτή δεν θα επαναλαμβάνεται αν δεν σχηματισθεί η προβλεπόμενη απαρτία.
ζ)Ο Πρόεδρος και απόντος αυτού ο Αντιπρόεδρος θα προεδρεύει  της Γενικής Συνέλευσης.  Αν δεν είναι παρόν ένας από τους δύο τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέξουν άλλον για να προεδρεύσει της Συνέλευσης.  
η)Αποφάσεις, εκτός αν προνοείται από το Νόμο Περί Συντεχνιών και ειδικά από το παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με ξεχωριστή απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών κάθε Κλάδου.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Αρθρον 11
Η εκλογή αντιπροσώπων ή για ίδρυση ή προσχώρηση σε Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία, αλλαγή επωνυμίας ή αναγκαστικών εισφορών αποφασίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων.


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Αρθρον 12
Α.        Η διεύθυνση και διαχείριση των εργασιών του Συνδέσμου θα ασκείται από  6μελές Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία μέλη από κάθε κλάδο.  Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας εκάστου Κλάδου οι οποίοι ψηφίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Κλάδων θα αποτελούν το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
Εντός τριών ημερών από την εκλογή των Δ.Σ. των κλάδων, το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνέρχεται για να εκλέξη Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, η εκλογή των οποίων επιτυγχάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα τέσσερα από τα έξι μέλη του.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν μπορεί να ανήκουν και / ή προέρχονται από τον ίδιο Κλάδο.Η θητεία του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι διετής και θα λήγει ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου από τις Κλαδικές Συνελεύσεις.

B.Των συνεδριάσεων του Εκτελεστικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, τούτου δε απόντος ο Αντιπρόεδρος.  Σε περίπτωση κατά την οποία τόσο ο Πρόεδρος όσον και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζουν της συνεδρίασης προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος.

Γ.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα συνέρχεται οποτεδήποτε είναι ανάγκη, τουλάχιστον δε μια φορά την τριμηνία.  Τις συνεδριάσεις καλεί ο Γραμματέας.

Δ.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του.

Ε.Το κάθε μέλος του Συμβουλίου θα έχει μία ψήφο, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας ο προεδρεύων θα έχη τη νικώσα ψήφο.

ΣΤ.Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή παύσης ενός μέλους, τούτο αντικαθιστάται από το πρόσωπο που θα υποδείξει το Δ.Σ. του κλάδου στο οποίο ανήκει το από αντικατάσταση μέλος.

Ζ.Αν μέλος του Συμβουλίου απουσιάζει από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολογήτως, θα χάνει τη θέση του και το Συμβούλιο θα αναπληρεί τούτη με τον τρόπο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο.

Η.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει Ειδικές Επιτροπές για να μελετήσουν ή να χειρισθούν ειδικά ζητήματα. Οι Επιτροπές αυτές δύνανται να αποτελούνται από μέλη του Συμβουλίου ή και μέλη του Συνδέσμου.

Θ.Το Συμβούλιο δικαιούται να συντάσσει κανονισμούς για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου νοουμένου ότι οι κανονισμοί αυτοί δεν αντίκεινται προς το παρόν καταστατικόν και θα εγκριθούν στις Γενικές Συνελεύσεις των Κλάδων.

Ι.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα εργάζεται και μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου, θα εποπτεύει τα Δ.Σ. των Κλάδων για τη σωστή λειτουργία και τήρηση των προνοιών του παρόντος καταστατικού, θα εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος των μελών του και θα συμπαρίσταται στα Δ.Σ. των Κλάδων στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν, αναβαθμίσουν, και επιλύσουν τα προβλήματα ή επαγγελματικά θέματα που τους απασχολούν.

Κ.Δεν θα επεμβαίνει η παρεμβαίνει σε ειδικά επαγγελματικά θέματα που απασχολούν αποκλειστικά τους Κλάδους, εκτός αν ζητηθεί ή τεθεί τέτοιο θέμα από τα Δ.Σ. των Κλάδων.
Λ.Θα καθορίζει τις λεπτομέρειες και θα αποφασίζει για τη διεθνή εκπροσώπηση του Συνδέσμου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρθρον 13
O Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και θα αντιπροσωπεύει, μαζί με τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα τον Σύνδεσμο  στις διάφορες ενέργειες και επαφές του.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρθρον 14
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και σε περίππτωση απουσίας του Προέδρου τον αντικαθιστά με όλες τις εξουσίες και ευθύνες του.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αρθρον 15
Τα καθήκοντα του Γραμματέως θα είναι τα ακόλουθα:-
Α)Να τηρεί Μητρώο Μελών με αύξοντα αριθμό, όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα ή επιτήδευμα και ηλικία κάθε μέλους, την ημερομηνία της εγγραφής του, την ημερομηνία της αποχώρησης του, το δικαίωμα εγγραφής και τις πληρωθείσες συνδρομές του.
Β)Να τηρεί Βιβλίο Πρακτικών στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των Συνεδριάσεων και των Γενικών Συνελεύσεων, ειδικά δε σε σχέση με τον διορισμό αξιωματούχων, την είσπραξη ή πληρωμή χρημάτων, τη διάθεση περιουσίας και τη σύνταξη κανονισμών.  

Θα καταχωρούνται επίσης πλήρως και ακριβώς τα ονόματα των προτεινομένων για οποιοδήποτε αξίωμα και το αποτέλεσμα της  εκλογής αξιωματούχου.
Γ)Να τηρεί βιβλίο στο οποίο θα καταχωρείται λεπτομερώς όλη η περιουσία, τα έπιπλα και σκεύη του Συνδέσμου.
Δ)Να διεξάγει την αλληλογραφία του Συνδέσμου, σφραγίζει και υπογράφει όλα τα έγγραφα και επιστολές του Συνδέσμου.
Ε)Να αποστέλλει στον Εφορο των Συντεχνιών πριν τη 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους εξηλεγμένη γενική κατάσταση εισπράξεων, κεφαλαίων, περουσίας και εξόδων του Συνδέσμου η οποία θα δεικνύη πλήρως το ενεργητικό και παθητικό κατά την 31ην Δεκεμβρίου του διαρρεύσαντος έτους, καθώς και τα έξοδα και έσοδα.
ΣΤ)Να συμμορφώνεταιι γενικά προς τις Πρόνοιες του Νόμου περί Συντεχνιών, των Κανονισμών περί Συντεχνιών και του παρόντος Καταστατικού και θα φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

ΤΑΜΙΑΣ
Αρθρον 16
Τα καθήκοντα του Ταμεία θα είναι τα ακόλουθα:-
Α)Να εισπράττει οποιαδήποτε ποσά προοριζόμενα για τον Σύνδεσμο.
Β)Να τηρεί πλήρη και λεπτομερή λογαριασμό για τα χρήματα που εισπράττει.
Γ)Να εκτελεί όλες τις πληρωμές που εγκρίνει το Συμβούλιο.
Δ)Να καταθέτει στο όνομα του Συνδέσμου κάθε ποσό που υπερβαίνει τις Λ.Κ.100- σε Τράπεζα ή ΣΠΕ ή Σ. Ταμιευτήριο που εγκρίνει το  Συμβούλιο. 
Ε)Να ετοιμάζει οποτεδήποτε το Συμβούλιο ήθελε ζητήσει πλήρη Εκθεση για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου καθώς και των εισπράξεων και πληρωμών.
Στ)Να κρατεί τα ακόλουθα βιβλία:-

 1. Βιβλίο Ταμείου στο οποίο θα καταχωρούνται πλήρως και ακριβώς όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
 2. Διπλότυπα αποδείξεων εισπράξεων, για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων εις διπλούν.
 3. Διπλότυπα αποδείξεων πληρωμών, για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων εις διπλούν.
 1. Θα τηρεί βιβλίο καταχώρησης διπλοτύπων όπου θα καταχωρούνται όλα τα διπλότυπα αποδείξεων τα οποία εκδίδει ο Σύνδεσμος.

Ζ)Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα του Συνδέσμου τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του.
Η)Παραδίδει στο Συμβούλιο μετά τον έλεγχο των λογαριασμών, όλα τα χρήματα και οποιαδήποτε άλλη περιουσία ή έγγραφα του Συνδέσμου, του ζητηθεί από το Συμβούλιο.
Θ)Να φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής των μελών καθώς και για την είσπραξη των συνδρομών των μελών, εκδίδων αποδείξεις φέρουσας τη σφραγίδα του.  Οι  αποδείξεις αυτές θα έχουν τον ακόλουθο τύπο:-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
                                                                                                Αρ. ...........................................
Ελήφθη παρά του κ..........................................................., εκ.......................................
Το ποσόν των Λ.Κ..............................................................(Λιρών...............................)
Ως δικαίωμα εγγραφής ή συνδρομής του πρός τον Σύνδεσμον Τελωνειακών Πρακτόρων και Διεθνών  Διαμεταφορέων Κύπρου, δια ................................................

Ημερομηνία                                                                            ΤΑΜΙΑΣ
                                                                                    --------------------------------
                                                                                              (Υπογραφή)
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Αρθρον 17
(α)Η εκλογή του Προέδρου εκάστου Κλάδου γίνεται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  Η θητεία του είναι διετής.
(β)Υποψηφιότητα δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε μέλος του Κλάδου που υποστηρίζεται από δύο τακτοποιημένα μέλη, εφόσον έχει συμπληρωμένο το 21ον έτος της ηλικίας του, έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του πρός το Σύνδεσμο και δεν είναι μέλος σε άλλη οργάνωση εγγεγραμμένης βάσει του Περί Συντεχνιών Νόμου.
(γ Αν ο υποψήφιος είναι μόνο ένας, τότε ανακηρύσσεται ως εκλεγείς.  Αν είναι περισσότεροι τότε γίνεται εκλογή με μυστική ψηφοφορία. 

Τη διαδικασία της εκλογής προέδρου χειρίζεται τριμελής επιτροπή εκ των οποίων ο ένας θα προεδρεύει.  Υποψηφιότητες υποβάλλονται πρός την Γραμματεία του Κλάδου τουλάχιστο 48 ώρες πριν την ημερομηνία που καθορίστηκε ότι θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση.
 (δ)Πρόεδρος ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα πάρει τους περισσότερους ψήφους μετά την υπό των ψηφολεκτών γενομένην καταμέτρηση.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ή απόφαση λαμβάνεται με κλήρο.
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Αρθρον 20
(α)H Ετήσια Γενική Συνέλευση θα εκλέγει ένα Ελεγκτή ο οποίος θα εκτελεί καθήκοντα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.  Ο Ελεγκτής πρέπει να είναι προσοντούχος λογιστής, να μην είναι μέλος του Συνδέσμου και να τύχει της έγκρισης του Εφορου Συντεχνιών.
(β)Ο Ελεγκτής:-

 1. Θα ελέγχει τα βιβλία και τους λογαριασμούς του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια της θητείας του, και
 2. Θα συντάσσει τον ισολογισμό του Συνδέσμου καθώς και την Ετήσια Εκθεση επι της οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου και του  τρόπου με τον οποίο ετηρήθησαν οι λογαριασμοί και τα βιβλία.

(γ)Ο Ελεγκτής θα δικαιούται να εξετάζει ελεύθερα όλα τα έγγραφα, αποδείξεις, βιβλία και λογαριασμούς του Συνδέσμου τα οποία θα τον βοηθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Αρθρον 21
(α)       Το μητρώο των μελών του Συνδέσμου θα φυλάττεται στην εγγεγραμμένη έδρα του Συνδέσμου και οποιοδήποτε μέλος δύναται να το επιθεωρήσει  δωρεάν κατόπιν αίτησης πρός τον Γραμματέα κατά τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 10 π.μ. και 12 (μεσημβρία).

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ

Αρθρον 22
(α)Ο κάθε Κλάδος θα καλεί Τακτικές Συνελεύσεις των μελών του οι οποίες δεον να συγκροτούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο εκάστου έτους και πάντοτε πρό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου λογοδοτεί επι των πεπραγμένων στη διάρκεια της θητείας του.  Περαιτέρω η Συνέλευση εξετάζει κάθε θέμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη.  Η εκλογική Συνέλευση γίνεται κάθε δύο χρόνια και εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου.
(β)Η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη και την ακριβή ημερομηνία, ώρα και τόπο της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη 8 τουλάχιστο ημέρες πριν της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
(γ)Η Γενική Συνέλευση του Κλάδου θα θεωρείται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το ήμισυ, πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Κλάδου. Εάν εντός 30 λεπτών από την oρισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ώρα δεν σχηματισθεί απαρτία, τότε τα παρευρισκόμενα μέλη αποτελούν απαρτία.
(δ)Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα έχει έκαστον μέλος του Κλάδου το οποίον έχει όλες τις υποχρεώσεις του πρός τον Κλάδον και τον Σύνδεσμο τακτοποιημένες.
(ε)Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Κλάδου θα είναι μυστική.
(στ)Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου των Τελωνειακών Πρακτόρων θα είναι 9 μελές και θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και 5 μέλη.  Οι Γεωγραφικές περιφέρειες Λευκωσίας / Κερύνειας, Λεμεσού / Πάφου, Αμμοχώστου και Λάρνακας δύνανται να εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. με ένα τουλάχιστο εκπρόσωπο νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό έχει υποβάλει σχετική υποψηφιότητα.
(ζ)Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου των Διεθνών Διαμεταφορέων θα είναι 7 μελές και θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και 3 μέλη.
(η)Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Κλάδων θα είναι διετής.
(θ)Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Κλάδου θα αποτελούν και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
(ι)Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Κλάδων οι οποίες έχουν αποκλειστική σχέση με επαγγελματικά θέματα εκάστου Κλάδου και/ή ρυθμίζουν επαγγελματικά θέματα και/ή σχέσεις θα είναι τελεσίδικες και δεν θα τροποποιούνται ή ακυρούνται από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.
Οι πιο πάνω αποφάσεις είτε επικυρωθούν είτε όχι από τη Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου θα αποτελούν αποφάσεις του Συνδέσμου και θα δύνανται να τροποποιηθούν και/ή καταργηθούν μόνον από τη Γενική Συνέλευση του Κλάδου που τις πήρε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αρθρον 23

(α)Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσης του Συνδέσμου, αφού προηγηθεί έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης από τη Γενική Συνέλευση των κλάδων, με απλή πλειοψηφία. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αρθρον 24

Για κάθε ζήτημα αμφιβόλου εννοίας του παρόντος καταστατικού αποφασίζει το Συμβούλιο αλλά η απόφαση αυτή πρέπει να τύχει της έγκρισης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης εφόσον αυτό απαιτηθεί γραπτώς από τουλάχιστον 20 μέλη του Συνδέσμου.

ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΑΙ  ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑΙ

Αρθρον 25Σε περίπτωση εργατικής διαφοράς μεταξύ των μελών οιουδήποτε Κλάδου του Συνδέσμου και των εργατών ή υπαλλήλων τους, το Συμβούλιο του επηρεαζόμενου Κλάδου σε συνεννόηση με το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θα φροντίζει για την διευθέτηση της διαφοράς.  Αν όμως αποτύχει θα προσφύγει στο Υπουργείο Εργασίας.  Εάν όμως και πάλιν δεν επιτευχθεί συμφωνία τότε θα καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του κλάδου, η οποία δύναται να αποφασίσει και την κήρυξη ανταπεργίας (λοκ-άουτ) για μυστική ψηφοφορία από την πλειοψηφία του ολικού αριθμού των μελών, αν η τοιαύτη εργατική διαφορά επηρεάζει όλα τα μέλη, αν όμως αυτή επηρεάζει ένα μόνο μέλος, τούτο δεν δύναται να κηρύξει ανταπεργία χωρίς την έγκριση  του Συμβουλίου του επηρεαζόμενου κλάδου.  Η σύγκληση γενικών συνελεύσεων ή συνεδριάσεων, σε περίπτωση εργατικών διαφορών, μπορεί να γίνει χωρίς οποιαδήποτε χρονικά όρια.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Αρθρον 26

 Ο Σύνδεσμος θα αναλαμβάνει μέσον του Συμβουλίου ή ειδικής επιτροπής την δια διαιτησίας διευθέτηση οιασδήποτε διαφοράς, μεταξύ μελών του Συνδέσμου ή μεταξύ μέλους ή μελών του Συνδέσμου και μη μελών,  νοουμένου  ότι η διαφορά θα αφορά ζήτημα που εμπίπτει μέσα στους σκοπούς του Συνδέσμου.  Η διαιτησία θα διεξάγεται δυνάμει ειδικών κανονισμών τους οποίους θα συντάσσει προς τούτο το Συμβούλιο.

ΣΦΡΑΓΙΣ – ΛΑΒΑΡΟΝ – ΕΜΒΛΗΜΑ
Αρθρον 28

Ο Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα, σχήματος στρογγυλού, φέρουσα την επωνυμία και το έτος ίδρυσης του.  Δύναται να έχη επίσης λάβαρο και έμβλημα.

ΝΟΜΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αρθρον 29

Αν εγγεγραμμένη συντεχνία (σύνδεσμος) παραλείψει τη διενέργεια οιασδήποτε πράξης ή την παροχή γνωστοποίησης ή την αποστολή οιασδήποτε κατάστασης, έκθεσης ή άλλου εγγράφου, ως έχει υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ή σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής, κάθε αξιωματούχος ή άλλο πρόσωπο υπόχρεο για τη διενέργεια των πιο άνω, είναι ατομικώς ενοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες και σε πρόσθετον ποινή, για το ίδιο ποσό για κάθε εβδομάδα κατά την οποία εξακολουθεί η παράλειψη.

ΔΙΑΛΥΣΙΣ
Αρθρον 30

(α)Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν ο αριθμός των μελών του ελαττωθή κάτω των 20.  Δύναται επίσης να διαλυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών εκάστου Κλάδου που έχουν δικαίωμα ψήφου με μυστική ψηφοφορία νοουμένου ότι οι εναντίον της διαλύσεως είναι κάτω από 20 μέλη.
(β)Με τη διάλυση του Συνδέσμου, τα Κεφάλαια και η περιουσία του, μετά την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του Συνδέσμου, θα διανέμονται εξίσου μεταξύ της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Αμμοχώστου, της Σχολής Ασκησίμων Παίδων Λεμεσού και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Λευκωσίας.
(γ)Εντός 14 ημερών από της διάλυσης θα αποστέλλεται στον Εφορο Συντεχνιών Γνωστοποίηση Διαλύσεως εις διπλούν υπογεγραμμένη από τον Γραμματέα και τον Ταμεία του Συνδέσμου μαζί με το  Πιστοποιητικό Εγγραφής.

 
Κεντρική Σελίδα | Standard Trading Conditions | Λίστα Μελών | Καταστατικόν | Επικοινωνία |
CCFAA © 2013 All Rights Reserved Featured in Cyprus Shipping Directory